Guitar Amp, "Blues Deluxe"

Guitar Amp, "Blues Deluxe"

Mfg. by Fender

Price/Day
$55
Sizes

1x12”